A Bizonyság Ládája - szentség, erő és győzelem az életedben

A láda, mely előtt megnyílt a folyó, a láda, mely előtt leomlanak a kőfalak, a láda, mely győzelemre viszi Isten gyermekeit, a láda, mely Isten jelenlétének a helye.
Évezredek távolából ma is jelen lehetnek ezek a csodák az életedben, ha az életed hasonlóvá válik az Istennek szentelt Ládához, s ennek csodálatos titka a keresztény ember nélkülözhetetlen fegyvere - mely által Istennek szentelt, erővel teli lesz az életed. Isten bizonyságainak felismerése, elfogadása, helyes használata számtalan csalódástól mentheti meg az életed, s a kemény harcokban győzelemre vezetnek.

2Móz.25: 10 Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akácfából! Vond be színarannyal, kívül-belül vond be, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt! Önts négy
aranykarikát és erősítsd azokat a négy alsó sarkára! Két karikát az egyik oldalára, és két karikát a másik oldalára! Készíts rudakat is akácfából, és azokat is vond be arannyal! Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy hordozható legyen a láda azokon! Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból! Tedd a ládába a Bizonyságot, amelyet neked adok! Készíts két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles fedelet is színaranyból! Készíts két kerúbot szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a födél két végére. Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a födél két végére készítsétek a kerúbokat! A kerúbok kiterjesztett szárnnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kerúbok arca a födél felé forduljon! A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok. Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled
mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak

Izrael népének egyik legjelentősebb tárgyi emlékéhez értünk, a Szent ládához, más néven Szövetség ládájához, vagy megint máshogy: Frigyládához.
Mózesnek ezt a ládát különösen aprólékos gonddal diktálja le az Úr. Hagyomány szerint ez lesz ugyanis az Isten trónusa, a szent ereklye, a Szent Sátor, azon belül a Szentély, azon belül a Szentek Szentje legbecsesebb darabja.
Hogy megértsük miért fontos ez, tudnunk kell a későbbi történet során olyan jeles eseményekről, mint Józsué átkelése a Jordánon, amikor a Szent ládát tartó papok előtt megnyílt a Jordán vize, tudnunk kell arról, hogy Jerikó lerombolásakor a Szent Ládát vitték körbe a vár körül, s mikor megfújták előtte a kürtöket, leomlottak a falak, illetve amikor Isten ládáját egy szekéren szállították, Dávid parancsára Baál-Jehudából, s a szekér megbillent, Uzzá odakapott a ládához, s
hozzáért, ekkor az Úr haragja fellángolt ellene és azonnal meghalt ott.

Nézzük meg, mitől volt olyan különleges ez a láda?
Azt mondtam: szétnyílt előtte a Jordán, azt mondtam, ha megjelent egy csatában erőt adott a népnek és az ellenség ereje meggyengült tőle. Gondolkodjunk:
Egy akácládától és némi aranyozástól történt mindez? Ez volna hát a csodafegyver? Nem.
A csodafegyver a ládában volt: a bizonyság, amit az Úr adott.
Akkoriban Mózes volt Isten kapcsolattartója a nép egyfajta mózesi közvetítéssel tudott kapcsolatot tartani Istennel ezért mondja Isten, hogy a ládában levő bizonyság amit adok neked (tudniillik Mózesnek). Megtapasztalták Isten kegyelmét ők is, de mégis Mózes volt Isten eszköze arra, hogy rajta keresztül látszódott meg az Isten kegyelme.
Jézus kereszthalála óta azonban, a kárpit kettéhasadása óta azonban az út megnyílt a Mennyei Atya felé, mert Jézus megbékéltetett az Atyához, s azon az Úton, Aki Jézus – közvetlenül tudunk az Atyával kapcsolatban lenni.
Jézus által az Istent: Atyánknak tekinthetjük.
Nem más bizonyságát kell hát keresned, hallgatnod, látnod, (nem baj ha azt látod) de az Isten ahogy akkor vezette Mózest, vezetne téged is, ahogy bizonyságokat adott neki, adna neked is és ezeknek a bizonyságoknak a te életedre nézve és a környezetedre nézve is olyan hatásuk van, mint azoknak a bizonyságoknak voltak. Ott kell, hogy legyenek a szívedben, ami bizonyságokat neked adott az Úr.
Mondd hát, testvérem, milyen bizonyságokat adott neked az Úr, milyen bizonyságod van neked a „ládádban”?

Sok keresztény panaszkodik az életére, hogy erőtlen. A kérdés: benned vannak-e a bizonyságok amit adott neked az ÚR vagy csak üres a "ládád"? Azért "nem működnek" a csodák az életedben, mert valójában hiányoznak belőle a bizonyságok?
Nehéz erőtlenül előre menni, hiszen ki tudja mit hoz a jövő, mi vár rád. Kövesd ebben is a ládával kapcsolatos előírásokat: a láda nem a sor végén ment, hanem az elején. Ha előtted vannak az Isten bizonyságai, akkor nem a
nehézségeket, de nem is a bizonytalanságot látod, hanem a bizonyságot, a bizonyosságot.

Ahol a bizonyság, ott az Isten. Nem véletlen mondja a Szent Sátorra, hogy Bizonyság Sátra, a Szentládára, hogy Bizonyság Ládája. Ha a bizonyságok vannak a szemeid előtt, azokat tartod magad elé, akkor Isten jelenlétét látod, Isten jár előtted.

A következő történet különleges, de megtanít arra, mit kell tennünk Isten bizonyságaival.
Isten tehát különös gonddal tervezte meg ezt a ládát, különös gonddal készítették el és különös szabályok vonatkoztak rá. Nem lehetett Isten trónusához a bizonyság ládájához csak úgy hozzányúlni. Vajon miért és vajon mi ebből számunkra a tanulság?

Nézzük, hogy is szólt a történet? 2.Sámuel 6.2-ból:
Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baalé-Jehúdába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerúbokon ülő Seregek Urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb
házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai, Uzzá és Ahjó irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, latnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Amikor Nákón szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott, az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec-Uzzának mindmáig.

A láda Istennek szentelt volt, Isten tulajdona. Isten tulajdonához pedig ember csak Isten szabályai szerint közeledhet. Uzzát a jó szándék vezette, de emberi szabályok szerint. Nem Isten vezette, hanem a szíve. Emberi szabályokat akart alkalmazni Isten dolgaira és ez a halálát okozta.
nOdakapott a ládához. Hirtelen felindulásból cselekedett, jó szándékból, de emberi felindulásból.
Isten dolgaival kapcsolatban máris megtanultunk két szabályt.
Az egyik: Hihetetlen erőre képes valami ami Istennek szentelt, ami Isten bizonysága a számunkra, hihetetlen megtartó, közösségmegtartó és támadások, veszélyek ellen is megtartó erővel bír, amit odaszenteltek Istennek, s amiben az Istentől kapott bizonyságok ott vannak.
A másik: Mindaz, ami Istené, s beleértve a bizonyságot is amit Ő ad, arra Isten szabályai vonatkoznak és azt Isten nagyon határozottan és keményen betartatja. Ha ezeket a szabályokat az ember megszegi, oda nem küld áldást (ez a legenyhébb fokozata), ott Isten elégtételt vesz azon aki megszegi a szabályait.
Mit jelent ez az utóbbi? Hogy a bizonyságot amit Istentől kapok, nem teszem piaci áruvá, a bizonyságot nem állítom ki kirakatba, a bizonyságot nem dobom oda mint gyöngyöt disznók elé, hanem a szívemben hordom, ez ad erőt nekem. Ez az a
bizonyság, amit az Istentől kapsz. Hogy ezáltal Isten milyen hatalmas dolgokat tesz majd az életeddel, hogy az Istennek ezzel az ajándékával a szívedben milyen csodákat tesz az Úr az életeddel, nos ez az a bizonyság, amit viszont nem lehet elrejteni.

Van tehát egy „intim” bizonyság amit nem lehet „kiárusítani” és van egy publikus bizonyság amit tilos elrejteni.

Egyrészt tehát Isten lehetőséget ad, hogy a Neki szentelt dolgon keresztül az Ő védelmét, gondviselését jelenítsük meg és tapasztaljuk meg, másrészt pedig mindaz, aki ezzel kapcsolatban emberi módon cselekszik és nem az Isten rendje, törvénye szem előtt tartásával, az Isten ítéletét vonja magára.

Eddig a bizonyságokról beszéltem, ami a ládában volt és azokról amelyek a láda „hatására” történtek, de most arról beszélek, milyen csodálatos is az ahova Isten így elrejteti a bizonyságait, az a láda.
A láda fedelén a leírás alapján két kérub látható arccal egymás felé fordulva. Ennek semmi jelentősége -gondolhatnánk-
ám a kérubok eleve jelentősek, másrészt ez a mozdulat sem véletlenszerű.
A kérubok Mennyei, szellemi lények, különleges tulajdonságuk volt, hogy mindig Istenre tekintettek. A két egymással szembenéző kérub a Szövetség Ládáján ezt hivatott megjeleníteni: Isten trónusa ott van, ahol ők Istenre tekintenek, csak követni kell a tekintetüket.
A kérubok mozdulatlanok, le sem veszik szemüket az Istenről, a Teremtés Uráról. Mennyei, szellemi lények, akik lételeme, hogy Istent lássák, s nem tudnak betelni Isten csodálatos látványával. A kerubok az angyali világ, a szellemi lények sorában a legmagasabb szintűek, az Isten által valaha alkotott legcsodálatosabb szellemi lények, s a hozzá legközelebb állók.

Ám mégis. Valami csodálatosat alkotott az Isten a kérubokon kívül is. Valamit, ami még csodálatosabb a Kéruboknál, az embert. Míg a kérubok az Istenre emelték a tekintetüket és az Isten „arcát látták”, addig Isten megteremtette az embert akinek ugyenezt kell tennie, Isten arcát
keresni, Isten arcát látni, az embert, akit az Isten a saját képére és hasonlatosságára formált.
A kérubok tehát Isten arcát látják de az ember miközben az Isten arcát keresi maga is az Isten képmását kell, hogy hordozza
.
Te vagy az Isten ládája, a szíved, benned vannak a bizonyságok amiket Isten Neked adott, s a tekinteted nem csak Isten arcát keresi, de magán is az Isten arca kell, hogy megjelenjen. Neked is, és neked is, mindannyiótoknak egy közösségben.

Jézus azt mondja: (Mt.18.20) „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."

Hát ez a küldetésed. A bizonyságot amit Istentől kapsz, ennek a mai napnak is a bizonyságát – rejtsd el a szívedbe, legyen ez a te "intim bizonyságod" a szíved "ládájába" zárva. Ez lesz az életedben, a szívedben az a belső erő aminek megléte esetén a szívedben - a környezetedre is hatással lesz.
Ami pedig ezáltal a szívedben levő belső bizonyság, erő által történik majd az
életedben, az pedig ragyogja be ami eddig sötétben volt.
S hogy az életd mint Isten Bizonyságának hordozója valóban olyan lehessen mint a Szent Láda volt, tedd azt Isten trónusává. Hogyan teheted? Hogyan lesz a szívedbe zárt belső bizonyságok mellett Isten jelenlétének a helye is az életeben?
Az arcoddal keresd Isten arcát a testvéreiden, s engedd, hogy ők is meglássák a tiéden. Hogy felragyogjon a tekinteteden az Isten képére és hasonlatosságára formált arc. Amikor pedig ez megtörténik: Jézus ígérete valósággá válik, ott van, ott lesz jelen, s a falak leomlanak előtted.

(P.Szabó Barnabás)

Értékeld a cikket: 
5
Average: 5 (1 vote)