A Rhéma

Az egyik legáltalánosabb kérdés és az egyik leginkább gyakori félreértés a bibliaolvasók számára a "hogyan hallom meg Isten szavát?" - kérdése. Isten szavát, konkrét személyes üzenetét meghallani, megérteni az olvasott Igéből olyan feladat, amelyik megoldása nélkül nem mozdulhat előre az életünk, de ugyanakkor, ha hibát vétünk benne, veszélyesen félrecsúszhatunk. Ki tudja megállapítani, hogy egy-egy olvasott Ige Isten személyes üzenete-e egy konkrét problémára? Hála Istennek, Ő gondolt erre a problémánkra és nem bízta a véletlenre a megoldását. Lefektetett Isten egy végtelenül logikus rendszert, s ezt követve számtalan dolgot megtudhatunk az Ő személyes üzenetéről, amely információk segítségével közelebb is kerülhetünk az Ő személyes üzeneteinek megértéséhez.
(P.Szabó Barnabás)

folytatás...
A Biblia Isten beszédére kétféle kifejezést használ.
Az egyik a logosz, a másik a rhéma kifejezés. Jelentésükben nincs olyan nagy különbség, ám ahogy Isten Igéje használja ezt a két kifejezést, az kibontja számunkra arra a kérdésre a választ, hogy miért használ Isten az Igéjére két különböző szót, s mi az üzenete ezzel. Üzenet az Üzenetről. A logosz kifejezést jobbára általánosan használja az Ige a beszédre, a beszéd eredményére, a kimodott szóra, a rhema kifejezést viszont inkább a személyes célzatú vagy személyessé váló szóra, beszédre. Lássuk.

János Evangéliuma egy nagyszerű példa, hogy megértsük a logosz és rhéma különbségét, hiszen János az Evangélium kezdetén feltűnően gyakran használja a logosz szót Isten Igéjére.
Kezdetben tehát az Ige (logosz) Istennél volt (Jn.1:1.) Ez az Ige (logosz, az Isten beszéde) testté lett Jézus Krisztusban, mintegy fizikailag belekerült a világba. (Jn.1:14.)
Ez a János azonban később máshogy fogalmaz. Bemerítő János szavait így írja le: "Mert akit az Isten küldött, az
Isten beszédeit (rhéma-it) szólja
". (Jn.3:34.)

Figyeljük meg az első két igét és a harmadikat, a Jn.3:34-et. Első két esetben információt ad Isten és az Ige kapcsolatáról, a harmadik igazából két mondanivalót közöl: az egyik részről, hogy Isten elküld valakit, a másik részről, hogy az akit elküld, az Isten rhémá-ját szólja. Tehát van küldő, van, akit nem csak úgy elküld, hanem valahova, valakikhez küld és van az Isten beszéde, ami ebben az esetben mi is? Üzenet! Több mint egyszerűen beszéd, hiszen éppen erről szól a Jn.3:34., hogy nem véletlenül, hanem konkrét céllal küld Isten konkrét célba valakit, s amit az illető szól, az Istentől a célszemély(ek) felé mutató beszéd, másnéven: nekik szánt személyes üzenet, ezért nem egyszerűen logosz, hanem rhéma.

Az Isten beszéde le volt írva János idejében. Ez a "logosz". Amikor Isten egy prófétát támaszt, nem magának támasztja, hanem mások felé, s amit rábíz, már nem egyszerűen leírt szavak (logosz), hanem
pillanatnyi, aktuális megszólítás, üzenet (rhéma). (A Róma 10:18-ban, amikor a prófétai beszédet említi Pál, szintén a rhéma kifjezést használja, lévén a próféták Isten személyes üzenetét közölték.)

Jn.5:47-ben olvashatod: "Ha az ő írásaiknak (ami Isten beszéde, azaz logosz) nem hisztek, akkor az én beszédeimnek (rhéma) hogyan hinnétek?"

Két dolgot árul el ez az igeszakasz. Egyik, hogy a rhéma megértésének előfeltétele -Jézus szerint- a logosz megértése, az Isten írott Igéje iránti tisztelet. Másik, hogy más dolog a leírt beszzéd, más dolog a személyes üzenet, hiszen Jézus nem visszaolvasott leírt beszédeket, hanem személyesen szólított meg embereket, közösségeket az Evangéliumok tanusága szerint.

Foglaljuk össze az első részt:

Az Ige fizikailag megjelenik: leíratik, testet ölt, mindkét esetben logoszról van szó, azaz mindkét esetben az Isten Igéjéről hallunk, amit Isten kijelentett. Az Isten Kijelentésének egyik feladata,
hogy információt ad Istenről. Ezeket az információkat majd az egész világ ismeri, sok mindent tudnak Jézus Krisztusról, viszont pusztán ezek miatt az ismeretek miatt nem figyelhető meg, hogy a világ meg akarna térni. Miért nem? Mert az Isten rhémá-ját nem hallották még, az Isten aktuális, személyes üzenetét.

Ahhoz tehát, hogy megértsd Isten személyes üzenetét hozzád, első lépésben ezt kell tudnod: Isten Igéje a személyes üzenetre a rhéma kifejezést használja, továbbá: az Isten beszéde akkor lesz célba érkező személyes üzenet, ha a kommunikáció feltételei adottak: van üzenő, van az üzenetnek felvevője és van maga az üzenet, a rhéma. Persze hasznos, ha tudod, mit tanít Isten Igéje a rhémá-ról.

Lássunk példákat akkor az Igéből, hogyan jelenik meg a rhéma, illetve hogyan válik Isten beszéde rhémá-vá.

Az Üdvözítő megjelenéséről szóltak az Írások. A logoszban tehát helyet kapott az Üdvözítő megjelenéséről szóló híradás is. Az Üdvözítő testet öltött, Jézus Krisztusban. De,
hogy ez(ek) a tény(ek) valóban megszólítsanak valakit: Isten angyalokat küld, akik elmondják ezt a híradást a pásztoroknak, ami attól a pillanattól, hogy a pásztorok felfogták, miről is van szó: rhémá-vá vált a számukra. Lukács így írja ezt le (Lk.2:17.) A pásztorok elmentek és elmondták azt a rhémá-t, amit arról a kisgyermekről kaptak.

Lukács leírja azt is, amikor az angyal Máriának mondja el az Üdvözítő megszületésének tervét. Ez is egy személyes üzenet Mária felé, hiszen amikor Mária felfogta, amit az angyal mondott, így válaszol "Legyen velem a te rhémá-d szerint". (Lk.1:38.)

Immár két igénk is van az említett példákban, amelyek a rhémá-ról szólnak. A két példában feltűnik valami. Mindegyik fenti esetben a rhémának következménye van: valamilyen cselekvés. A pásztorok elmennek, Mária pedig szabad utat enged annak, ami Isten szerint történni fog, aláveti neki magát. Aki az Istentől jövő rhémát kapja - ezek szerint - megváltozik az élete,
változás történik benne, cselekszi az Isten akaratát, ha engedelmeskedik annak.

Amikor azonban az Isten rhémá-ját, üzenetét te megérted, felfogod, Isten is cselekszik az életeddel. Kapsz egy világos vezetést, egy világos útbaigazítást (Lk.2:12. "A jel pedig ez lesz számotokra.."..), ahogy Mária esetében is látjuk világos magyarázatot kapott arra ami vele történik majd, illetve Isten azonnal "akcióba is lépett", s a várandósság ideje alatt is folyamatosan erősítette Máriát (Erzsébet által pl.) és így is válaszolt az engedelmességére.

Hogy messzire ne menjünk, van egy nagyon jó példa erre szintén a Megváltó születése körüli történésekben: Simeon. Simeonon a Szent Szellem volt. Kijelentést kapott a Szent Szellemtől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja a Megváltót. Ez Simeon számára egy Istentől jövő rhéma volt, hiszen konkrétan rá vonatkozott, meg is értette, fel is fogta, s valóban cselekedett Isten ennek következtében, hogy elfogadta a rhémá-t Simeon, ráállt
a rhémá-ra Simeon: t.i. valóban nem halt meg addig! Bizonyságot is adott arról, hogy a rhéma következményének, Isten cselekedetének tudja be azt, hogy eddig élt: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat rhémá-d szerint békességgel."

Hogy Isten személyes üzenetében milyen hihetetlen és felmérhetetlen erő van, talán a fenti történetből is kitetszik már. Isten rhémá-ja képes volt arra, hogy egy embert fizikailag is életben tartson!

De mi kellett ehhez? Mi kellett ahhoz, hogy ez Simeon számára valóban rhéma lehessen? Isten akarata az volt, hogy ez az ember ne haljon meg addig, amíg meg nem látja a Megváltót. Isten közölte az akaratát ezzel az emberrel (ennek a módja lehet több féle is: prófécia által, Isten az Igéje által is megszólíthat, de Isten a körülményeidet is úgy alakíthatja, hogy megszólaljon általa, benne egy üzenet Tőle, s persze üzenhet látomás és álom által is, az Ő szabadsága eldönteni, hogy teszi.). Simeon nyitott volt a Szellem általi
kapcsolatra, kommunikációra, alávetette neki magát, tehát alkalmassá vált az üzenet befogadására.
Kikapcsolta minden elme beli korlátját és teljesen alávetette magát az elhangzott szavaknak: nem fog addig meghalni.

Zakariással (Lk.1:19.) már más volt a helyzet. Gábriel világosan közli vele, hogy ő Gábriel, Isten színe előtt áll, azért jött, hogy egy üzenetet adjon át, de sajnos Zakariás nem tudott erre úgy reagálni mint Simeon, számára az üzenet (mivel nem fogadta be) pusztán egy logosz volt, beszéd. Ezt egyébként maga Gábriel állapítja meg keserűen, hogy egy örömhírt hozott, de Zakariás hitetlensége következtében a nyilvánvaló üzenet csupán "szavak" (logosz) maradt.

Van természetesen a Bibliában arra is példa, hogy egy-egy élethelyzetben ismerjük fel a rhémá-t.

Péterrel beszélget Jézus. Elmondja, hogy meg fogja őt tagadni. Ez egy információ, logosz. Viszont, miután Jézus ezt konkrétan Péternek, Péterről egy bizonyos helyzetre vonatkozóan
mondja, lehetne ezt Péternek üzenetként (rhéma) is értelmezni, de nem teszi. Azt mondja, lehetetlen, hogy ez megtörténjen. Ő az érzelmeit nem tudja alávetni az Isten beszédének azért, hogy megértse a rhémá-t. (Sok bibliaolvasó szokott így csinálni: ez az Ige nagyon ítéletes, biztosan nem rám vonatkozik, nem nekem mondja ezt Isten, mert...) Péter nem veti alá magát Isten beszédének Jézus Krisztuson keresztül, ahogy Simeon alávetette magát Isten beszédének, s mivel Simeon ezt tette - számára felfoghatóvá vált a rhéma, Péter nem tette - számára felfoghatatlan volt az amit Jézus rhéma-ként mondott neki.

Amikor felfogta viszont, akkor már késő volt (Mt.26:75., Mk.14:71.) hiszen amikor amikor visszaemlékezett Jézus rhémájára - elment és keservesen könnyekre fakadt. Igen, a vele történt események "segítették" megértetni vele, hogy amit Jézus mondott, valóban rhéma volt, csak akkor amikor elhangzott, lerázta magáról a rhémá-t Péter.

Íme, egy eset, amikor Isten
megszólít egy embert, aki nem figyel rá, aki nem veszi magára a megszólítást mert nem veti megfelelően alá magát Isten beszédének, nem kapcsolja ki az érzelmeit és a logikáját, okoskodását, ha Isten szól. A vége: keserves sírás lesz.

Ismersz sok-sok Igét a Bibliából. Azonban nem mindegyikhez tudod kötni az életedet. Sok információd van Istenről, de amikor egy-egy élethelyzetben az Ige befolyásol téged, felismered, hogy ez az Ige konkrétan ebben az élethelyzetben rólad szól, számodra ad útmutatást: az történik, hogy ami addig logosz volt, a Szellem által téged figyelmeztetve rhéma-lesz és a következő lépés, hogy valóban cselekedd meg azt amiben a rhémá-n keresztül tanácsol a Szent Szellem.

Kérdés: kész vagy-e teljesen engedelmeskedni, alávetni magad a Szent Szellemnek, hogy a rhéma eljuthasson hozzád az adott helyzetben, illetve kész vagy-e engedelmeskedni a rhémá-nak az adott helyzetben. Megdöbbentő, hogy hányan cselekszenek azt mondva, hogy Isten akaratából teszik amit tesznek,
de a Szent Szellem számára nem engednek szabadságot magukban, hiszen kikötik: mit tehet a Szent Szellem, mit nem. Hátborzongató, hányan hivatkoznak Isten akaratára, Isten vezetésére, Isten üzenete alapján tett cselekedetekre, akik a Szent Szellem számára "megtiltják" a szellemi ajándékok működését, elutasítjűk a nyelvek ajándékát, a prófétálást megvetik... de vallják, hogy amikor Isten akaratából tesznek valamit, azt Isten üzenete értelmében teszik, mert Isten megszólította vagy arra indította őket... Vétkes könnyelműség. A Főpapok ugyanígy, ugyanilyen alapon és ugyanilyen megfontolásból hivatkozva Istenre tették Jézussal amit tettek...

Ha korlátokat állítasz fel Istennek (Az Atyának, a Fiúnak vagy a Szent Szellemnek), akkor valójában korlátot állítasz fel a rhéma (az Istentől hozzád szóló üzenet) és közéd. Péter ezt tette Jézussal: egy korlátot állított fel, ami arról szólt, hogy Jézusnak nem minden szava teljesen igaz. Ezért máris képtelenné tette magát arra, hogy a világos figyelmeztetést rhémaként,
üzenetként felfoghassa. Ma a Szent Szellemmel tesznek így: korlátot állítanak fel Vele szemben, hogy t.i. már nem teszi meg azt amit az apostoli időkben megtett, már nem "működik" olyan erővel és hatalommal. Valójában ezzel nem akadályozzák meg a Szent Szellemet, ahogy Péter sem befolyásolhatta Jézust, pusztán ha arra hivatkoznak, hogy Isten indíttatására tesznek valamit... esnek csapdába, hiszen Isten üzenete és önmaguk közé már felépítették a falat, aminek következtében képtelenné váltak arra, hogy a Szellem által a logosz, az Isten beszéde rhémá-vá válhasson.

Szintén izgalmas, amikor ez a csapda (amibe Zakariás is beleesett) fordítva működik és valaki Isten Igéjére önmaga önkényesen jelenti ki azt, hogy ez rhéma a számára. Fiatal teológusként egy hallgató társam évente kapott egy Igén keresztül "személyes üzenetet" (elvileg ő ezt rhéma-ként vette) arra nézve, hogy XY lánnyal az Úr Őt "egybe szerkesztette". (Amúgy lelkes ellenzőjeként a Szent Szellem mai munkálkodásának, ajándékainak,
hogyan is érthette volna meg a Szent Szellem üzenetét...). Persze, szólhat ez az Ige valóban rhéma-ként, de ennek felfogásához, ha Isten valóban ezt az Igét rhéma-ként akarja használni az illető felé nem a Péteri falakra, hanem a simeoni Szent Szellem iránti nyitottságra, engedelmességre van szükség.

A harmadik oldala ennek a csapdának, ha valaki csakugyan kap egy rhémá-t Istentől, viszont nem követi az életében azt cselekvés. Az ilyen ember azt mondja: Képzeld, mit kaptam az Úrtól, ezt és ezt... aztán látva az életét, azt veszed észre, hogy semmi változás nem történt a rhéma következtében az letében. Arra gondolsz ekkor: hiábavaló lett benne a rhéma, amit kapott. A Mt.12:36-ban azt mondja az Ige: "Minden haszontalan rhéma-ról, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni."

Ahhoz, hogy rhémá-t kapj tehát, emberi oldalról a Szent Szellem felé nyitottnak kell lenned, mint Simeon, rá kell állnod a rhémá-ra, függtlenül annak tartalmától (nem úgy, mint Péter,
aki nem tudott ráállni, mert a neki szóló rhema nem volt számára összhangban a saját elképzelésével önmagáról).

Jézus, főpapi imájában erről beszél. (Jn.17:8.) Elmondja, hogy az Atyától kapott rhema-kat átadta a tanítványoknak (tehát egy személyes kommunikáció során adott személyes üzenetként közölte Isten beszédét velük, ezért nevezi rhema-nak), a tanítványok pedig befogadták azokat. A rhema tehát nem pusztán egy információ, hanem egy befogadandó információ.
Egy alkalommal Debrecenben voltunk egy konferencián. Daniel Matei testvér szolgált felénk, s egyik előadása után odamentem hozzá és beszélgettünk. Daniel nagyon komoly igei tanácsokat adott, ám, egyszer észre vettem, hogy olyan dolgokban tanácsol, amikkel kapcsolatban nem mondtam neki semmilyen információt, amikről emberileg ő nem is tudhat. Azonnal éreztem, hogy ez nem tőle származik, hanem mivel a Szent Szellem számára nyitott volt ő is, én is, most Isten üzenetét hallom a Szent Szellem ajándékaként mint egy rhema-t. Én ráálltam
erre a rhema-ra, hiszen bizonyosságom volt arról, hogy nem emberi bölcsességet hallok, ha egyszr kizárt dolog Danielnek olyan kérdésekben tanácsolni, amelyeket nem tettem fel neki! Ma áldom az Urat azért, mert szólt rajta keresztül, s bizony, az eltelt évek hihetetlenül precízen igazolták a rhema hitelességét.

Bizonyára többen tapasztaltátok tőlem vagy feleségemtől, amikor szolgáltunk felétek, vagy csak egyszerűen beszélgettünk, hogy "Aha! Hát ez a válasz a kérdésemre! Honnan tudta, hogy ez régóta gond volt az életemben?!" Vagy esetleg azt gondoltátok "Úgy belepiszkált most a lelkembe, hát hogyan várhat tőlem ilyet Isten?!" Legyetek erősek. Valószínűleg rhema volt amit hallottatok, most hát érdemes elgondolkodni rajta, hogy vajon mi lett a következménye az életetekben? Követte-e engedelmesség? Követték-e cselekedetek?

Mielőtt tovább mennék, elmondok egy érdekességet, amit a rhema és a szolgálati ajándékok (Ef.4:11) kapcsán figyeltem meg.

A következő szolgálati ajándékokról
beszél az Ige: tanító, pásztor, evangélista, próféta, apostol.

A tanító megtanítja, hogy mi a rhema.

A pásztor segít, hogy a rhema-t megértsd, felfogd és alkalmazni tudd az életedben engedelmesség és Szent Szellemre való nyitottság által.

Az evangélista a neki adott rhema-t közvetíti a szolgálatában, hogy az Ige hallgatói számára információn túl üzenetté válhasson az Isten beszéde és ennek következtében megszólított emberként Jézus mellett dönthessenek.

A próféta (jó esetben) magát a rhema-t mondja.

Az apostol pedig -ezt így fogalmaztam meg- "megcsinálja" a rhema-t, vagyis egyszerűen: a rhema vezeti, a rhema-ból él.
Ezekkel lehet vitatkozni, hiszen ez nem több, mint az én megfigyelésem.

Amivel viszont nem érdemes vitatkozni, a rhema haszna, fontossága. De ezekről is lássunk bibliai Igéket!

János Evangéliuma 15:7.-ben olvashatjuk, hogy ha Jézus rhema-i megmaradnak bennetek, akkor "bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek". Ennek az
Igének az első feléről, ami Jézus rhemai-nak befogadásáról szól, sokan megfeledkeznek és kérdezik, hogy miért nem működik ez az Ige az életükben. Nos, a Biblia tanusága szerint működik, csak elengedhetetlenül fntos hozzá a Szent Szellem felé való nyitottság, az Isten bszédének való alávetettség és engedelmesség. Ha kipróbálod, hidd el, működni fog az életedben, Jézus ezt ígéri, Benne nem érdemes kételkedni, de minden szavát és az ígéreteinek minden részletét érdemes komolyan venni hozzá.

A rhema -lévén, hogy Isten beszéde- hatalommal, erővel ruház fel. Figyeld meg, mit mond Jézus a Sátánnak a pusztai megkísértése során a negyven napos böjtje végén: "nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden rhema-ból, ami az Isten szájából származik." Vagyis egyrészt: a rhema képes arra, hogy fizikailag erősítsen, fizikailag életben tartson (gondolj csak Simeonra, akiben a Szent Szelleme ezt a munkát végezte el, s erről a rhema-ban tájékoztatta is Simeont).

Másrészt pedig: a Sátán ismeri a
Bibliát, ezt jól tudjuk róla. Viszont valamire nem volt felkészülve Jézussal szemben. ha fel lett volna készülve rá, ekkora "ziccert" nem engedett volna nyilván Jézusnak. Ismerte az Igét, de nem ismert valamit: az Isten aktuális, személyes üzenetét. Ez egy olyan kommunikáció, ami Szellem által történik, tehát ebből ő ki van rekesztve! A szellemi ember a Szent Szellem által Istennel kommunikál, Isten pillanatnyi vezetését és tanácsát kapja, Isten pillanatnyi helyzetre vonatkozó erősítését és ez a Sátánt mindig meglepetésként éri, erre nem tud felkészülni, erre nincs válasza, ezzel szemben tehetetlen. Persze szeretné, ha felkészült lenne a keresztényekkel szemben. Tanult is a Jézussal szembeni kudarcából. Ezért is igyekszik meggyőzni a keresztényeket arról, hogy a Szellemmel való kommunikáció, a nyelvekenszólás, Isten prófétai üzenetei, stb. már "nem érvényesek", azok csak az apostoli korban működtek. Még olyan áron is teszi ezt, hogy engedi, sőt sugallja, hogy egyes keresztények a
szellemi ajándékokat, melyeken keresztül Isten rhema-ja is megszólalhat feléjük "ördöginek", "démoninak" nevezzék. Ez egyébként illeszkedik is az ördögi "logikába", hiszen neki mindig az kellett, ami az Istené. Kár, hogy sokan "át is adják neki" gondolatban ezeket a szellemi ajándékokat amikor ördöginek nevezik őket és nem törekednek arra, hogy engedjék Istennek használni azokat bennük.

De menjünk tovább, hogy még világosabb legyen Isten személyes üzenetének, rhema-jának fontossága:

Az egész Bibliát fejből tudhatod, nem lenne semmilyen hatással rád. Sokan ismerik, olvasták, tanulmányozták, s legtöbbször nem ennek hatására tértek meg, hanem azért, mert megértették a logosz-on keresztül a Szent Szellem által Isten rhema-ját: Jézus érted halt meg, számodra is megszerezte az örök élet lehetőségét, megbocsát ha hozzá jössz és Isten megváltott gyermeke lehetsz Jézus vére árán.

János azt írja (Jn.6:68.), hogy "az örök élet rhema-ja van tenálad", azaz Jézusnál. megkockáztatom: örök
életed rhema nélkül nem lehetne, hiszen nem értenéd meg, hogy személyesen neked akarja ezt adni az Atya. Ezt Szellem által érted meg, Ő "az Aki életre kelt, a test nem használ semmit"! "Azok a beszédek (rhema-k) amiket Jézus szól: szellem és élet!" (Jn.6:63.)

Azáltal, hogy megérted: Isten meg akar szólítani téged, ezt a megszólítást a Szent Szellem felé nyitottan várod, magadat megalázod az Isten beszéde előtt, az Isten beszédét, rhema-ját az Isten munkája részének tartod (aminek a folytatása a te engedelmességed a rhema iránt), elengedhetetlennek fogod tartani rhema-t ahhoz, hogy élhess. Ha vágyakozol meghallani az Isten rhema-ját, mint Simeon, engedelmesen magadra veszed azt mint ő vagy a pásztorok: megcselekszed, akkor nem utólag döbbensz rá, mint Péter, hogy "hoppá, ez rhema volt, oda kellett volna figyelnem rá" - mint Péter a kakasszó után.

Képes leszel világosan nemet mondani (Mt.4:4.) dolgokra, amelyek nélkül addig elképzelhetetlennek tartottad talán az életedet, amikből
azelőtt táplálkozott az életed (sok ilyen van az emberekben: dícséretek, elismerés, siker, stb. van akit ez "éltet" sajnos) amelyek beépült, elszakíthatatlan részét képezték addig az életednek (pl. az emberek nagy többségénél káros szenvedélyek, megkötözöttségek) és képes leszel te is ellenállni a támadónak, mert a rhema-ból fogsz élni, nem abból, amivel a támadó "kínál" és kecsegtet.

Ez egy teljesen más élet lesz! Vajmi kevés köze lesz korlátokhoz, emberi tényezőkhöz, Isten munkáját gátló határokhoz. A rhema életben fog tartani téged, mint Simeont és olyan dolgokat látsz meg az életedben, amelyeknek addig nyoma sem volt, el sem tudtad képzelni, hogy leszel rá képes, nem is tudtad elképzelni, hogy kaphatod meg: s egyszercsak ott lesz előtted a semmiből! Isten a rhema által a semmiből létre hozza benned azt, ami az Ő munkájához, az Ő dícséretéhez kell! Istennek -hidd el- van ebben gyakorlata. Ha van hited, ha bízol benne, ha aláveted magad az Isten beszédének: meg
fogod ezt tapasztalni, Isten rhema-ja által sokkal nagyobb dolgokat is előhozott már a semmiből: mert "hit által értjük meg, hogy a világokat Isten rhema-ja alkotta" (Zsid.11:3.)

Igen, rhema által. S kihez szólt ez az üzenet, kinek üzent Isten azáltal, hogy a rhema által teremtett mindent a semmiből? Ha megérted, ha felbátorított téged, ha Isten felé nyitott szellemmel olvastad ezeket a sorokat: akkor személyesen neked! Hogy válaszolsz most a rhema-ra? Akarsz-e kapaszkodni tovább emberi határokba, korlátokba, menekülsz-e tovább az engedelmesség és a szentség elől vagy megalázod magad és kész vagy engedni Neki, hogy belőled is a semmiből, teljesen újat hozzon létre? Felelj rá, mint Mária: "legyen nekem a te rhema-d szerint!", add át Neki magad teljesen mint Simeon és kelj fel, menj el és vidd tovább a rhema-t ahogy a pásztorok!

(P.Szabó Barnabás)

Tags: 
Értékeld a cikket: 
No votes yet