Kenet II.

Jézus Krisztus kenete
A kenetről szóló tanítás talán legizgalmasabb része Jézus Krisztus kenetének megvizsgálása.
Jézus Krisztusban a kenet egy új dimenziója jelenik meg. Az Ószövetségben a kenet egyfajta méltóságot jelöl. Királyokat, főpapokat szoktak felkenni. ... valljuk meg, nem sok közünk lehet ehhez a kenethez Jézus Krisztus nélkül. Tanakodhatnánk, hogy mi hogyan tapasztalhatnánk meg Istennek ezt a nagyszerű kenetét az életünkben, ennyi évszázad, évezred távolából. A megoldás: Jézus Krisztus által...
(P.Szabó Barnabás)
Jézus Krisztus kenete
A kenetről szóló tanítás talán legizgalmasabb része Jézus Krisztus kenetének megvizsgálása.
Jézus Krisztusban a kenet egy új dimenziója jelenik meg. Az Ószövetségben a kenet egyfajta méltóságot jelöl. Királyokat, főpapokat szoktak felkenni. A felkenés, a kenet pedig a
törvényadástól kezdve jelenik meg ebben a világban, emberekre vonatkozva.
Beszéltem arról, hogy a kenet Isten erejének a megnyilvánulása, a fizikai világban. Arról is volt szó, hogy a kenet más emberré tesz. Így figyeltük meg Dávidot, Elizeust, akiken a kenetnek ez a munkája nagyszerűen látszik és lépésről-lépésre nyomon követhető. Ám valljuk meg, nem sok közünk lehet ehhez a kenethez Jézus Krisztus nélkül. Tanakodhatnánk, hogy mi hogyan tapasztalhatnánk meg Istennek ezt a nagyszerű kenetét az életünkben, ennyi évszázad, évezred távolából. A megoldás: Jézus Krisztus által, hiszen Őbenne részesülünk mi is a Szent Szellem ajándékaiban, leszünk részesei Isten munkájának.
Nézzük meg most azt a kenetet, ami Jézus Krisztuson volt.
Amikor Jézus alámerítkezett, a menny megnyílt és hang hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm". Jézus élete ettől a pillanattól kezdve megváltozik. Immár Isten Szellem és vér szerinti gyermeke beáll abba a szolgálatba, amire az elhívása szól. A kenet tehát
azonnal működésbe lép Jézusban. Az élete során ugyanúgy hatalmas jeleket, csodákat láthatunk, Isten erejének emberen keresztül történő megnyilvánulását a fizikai világban.
Egy alapvető megállapítással kezdeném, amivel nem lehet vitatkozni: Jézus Krisztus egyszerre volt valóságos ember és Isten Egyszülött Fia, azaz egy az Atyával, s így: valóságos Isten is. Az Ő egy személyében tehát két fajta természet jelent meg, az emberi természete (test szerinti) és az isteni természete (a Szent Szellem általi fongantatás lévén). Ilyen értelemben gondoljunk most Jézusra.

Jézus kenete egyrészt egy főpapi kenet.
A Zsid.4:14 írja: "Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia" - Jézus Krisztusnak tehát főpapi kenete (is) van. (lásd még: Zsid.8:1,6) Gondolj arra, ahogy Jézus ezt a kenetet a főpapi imája során engedte működni magán. Bár milyen furcsa vagy különös, ezt a kenetet Jézus emberi természete miatt kellett kapnia, hiszen Isten Egyszülöttjeként,
valóságos Istenként nem lett volna szükséges kapnia ezt a kenetet.
Miről szól ez a kenet, mit jelent pontosan: "áthatolt az egeken" azaz arról van szó, hogy Jézus valóságos fizikai testét támasztotta fel az Atya és ültette jobbjára. A Zsid.4:15 tovább bővíti ezt a kenetet. Ez a kenet arról is szólt, hogy mint főpap "kísértést szenvedett mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt". Kiemeltem két szót: hozzánk hasonlóan. Ez a két szó is arra utal, hogy Jézust főpapként valóságos emberi természete miatt kellett felkennie az Atyának.

Jézus kenete másrészt egy királyi kenet.
Kétlem, hogy ezt különösebben alá kell támasztani, de gondoljunk csak a Jézus fogantatása előtti ígéretre (Lk.1:31-től): "Ime, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." Ez az igeszakasz is tartalmaz nem csak arról
információt, hogy Jézusnak királyi kenete van, hanem arról is, hogy ezt a királyi kenetet egy emberi méhben fogant születendő gyermek kapja, aki Dávid emberi nemzetségéből származik test szerint.
Tovább megyek (Fil.2:7-től): "...emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Ez az igeszakasz is azt támasztja alá, hogy Jézus királyi kenetet kapott, hiszen maga Isten, a mennyei Atya tesz mellette bizonyságot és adja kezébe a királyi címet, de (és ez egy nagyon fontos "de" szó), ahogy az Ige mondja: emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult. Ebből az állapotból felemeltetés a királyi kenet. Azaz, ezt a kenetet is
Jézus valóságos emberi természete révén kapta.

És most jön a legizgalmasabb. Jézus Krisztusban ugyanis a kenet, ezáltal Isten ereje azonban nem csak mint főpapként működött, nem csak azáltal lehet tudni róla, hogy felmagasztalta Őt az Atya és uralkodik, hanem Jézus itt a földön is megmutatta Isten erejét, egy olyan keneten keresztül, amelyet viszont nem az Ő emberi természete kapott, hanem isteni természete.
Isteni természete kenetet kapott? Ugye, milyen különös? Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus Egy volt az Atyával. Minden Őrá nézve teremtetett. "Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn." (Kol.1.16-17) Ez volt Jézus -ha lehet így mondani- eredeti állapota. Fentebb már beszéltem arról, hogy hasonló állapotba helyezte Őt az Atya a királyi és a főpapi kenet által, az Ő emberi természetére. Viszont
valahogy Jézus emberré lett! "Az pedig, hogy „felment”, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre." (Ef.4.9.) Ez ugyanakkora állapotváltozás, mint amelybe a kenet (főpapi és királyi) révén jutott! Igen, ez is áttörte a racionalitás falát mert kenet volt, egy egészen különleges kenet.
"Az ÚR Szelleme van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét"(Lk.4:18-19.) Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban azonnal gyanút fognak kritikusai: hogy lehet, hogy ilyen kenetet kap valaki, akiről azt gondoljuk: " Nemde a József fia ez?" Hogyan kaphat egy ilyen kenetet valaki, aki ember? - Erre gondoltak. Persze, hiszen ezt a kenetet Jézus isteni természete kapta, s miről szól ez a kenet? Nézzük meg az eredeti szöveget, amit Jézus idéz Ézsaiás 61:1-ből: "Uramnak, az ÚRnak szelleme nyugszik rajtam, mert
felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek".
Ez a kenet arról szól, hogy Isten jelenlétében legyek mint egy főpap? Nem.
Netán arról szól, hogy lábam alá vessek mindeneket és uralkodjam? Nem. De akkor miről szól? Mire vonatkozik?
Szolgálatra. Szolgálatra a szegények felé. Szolgálatra a foglyok felé. Szolgálatra, gyógyító szolgálatra vakok felé. Szolgálatra megkínzottak felé. Szolgálatra minden ember felé azáltal, hogy Isten üzenetét mondom nekik! Jézus kétségtelen, hogy így értelmezte ezt a kenetet.
Ez a szolgálat kenete, Jézus kenetének harmadik jellemzője.
A racionalitás falának abszolut áttörése, amikor Isten szolgál az embernek. A racionalitás falának egyetlen ehhez közelítő áttörése volt eddig: amikor teremtmény azt hitte, hgoy uralkodhat Istenen és Lucifer meg akarta próbálni. De nem sikerült neki, mert erre nem volt kenete és mert Isten felett nem
lehet uralkodni természetesen.
Ez, amit Jézusnál látunk ennek ellenirányú áttörése tökéletes módon, tökéletes kenettel: amikor Isten emberré lesz. Amikor a Királyok Királya megalázza magát és szolgai formát vesz fel és ... szolgál. De még hogyan! Tökéletesen betöltötte Jézus ezt a szolgálatot.

Íme, Jézus kenete. A kenet mértékéről tudjuk, hogy mérték nélküli, hatalmas kenet. Tökéletesen működött. Megváltoztatott mindent. Csodálatos.

Jézus kenete ránk is érvényes, mivel egy test vagyunk Ővele. Számtalan Ige szól erről, nézzünk párat: 1Kor. 10,16-17: "Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk". Vagy tovább folytatva: 1Kor. 6,17 "Aki pedig az Úrral egyesül, egy Szellem ővele." Továbbá: Ef. 4,4 "Egy a test, és egy a Szellem, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:" Péter
1. leveléből szintén egyértelműen látszik az, hogy a Jézusnak adott kenet érvényes azokra, akik egy testek Ővele, azaz az Ő testének tagjai (2,9) "Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok"
Ezek elég egyértelmű Ígék. Vagy a következő: "Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra" (Zsid.3:1.) elmondják, hogy Jézus Krisztus Testének tagjaiként részesei vagyunk az Ő kenetének is. A fizikai természetünk szerint a feltámadás reménysége által a kenet királyi jellemzőjéből: (1Kor. 6,3) "Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd?" (stb.) Az Isten jelenlétébe történő bemenet alapján az Ő kenetének főpapi jellemzőjében (lásd fent: 1Pét.2:9.), azaz fizikailag testként Jézus kenetének abból a jellemzőjéből, amelyet ő is mint valóságos fizikai testű ember kapott az Atyától, királyi, főpapi kenet alatt vagyunk ha az Ő testének tagjai vagyunk.
Jézus kenetének azonban ez nem minden oldala,
hiszen szó volt arról, hogy az Ő isteni természete is egy csodálatos módon törte át a racionalitás falát, mi lesz hát a kenet harmadik "oldalával", a szolgálat kenetével?
Természetesen Jézus nem feledkezett meg róla. "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a SzentSzellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (ApCsel. 1,8) Nézzük, mit is ad nekünk Isten a Szent Szellem által?
Róma 12:6-8 " a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel". Ezek a szolgálati ajándékok.
Ef. 4,10-12: "Aki leszállt, az "fel is ment", feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat
prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére," - amint látjuk tehát, a szolgálati ajándékok, amelyeknek forrása Jézus Krisztus "aki fel is ment, feljebb minden égnél", azonban az ajándékait Isten Szent Szellemként közölte.
"A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Szellem ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Szellem által. Egyik ugyanattól a Szellemtől a hitet, a másik ugyanazon Szellem által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy
pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Szellem munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja."(1Kor. 12,4-11) Rengeteg Igét lehetne még írni arról, hogy aki prófétál, építi a gyülekezetet, azaz így szolgál a gyülekezete és annak tagjai felé, (1Kor.14.4.) stb. Jézus kenete a Szent Szellemmel való betöltekezés által teljesedik ki, s nyilvánul meg minden oldaláról Isten gyermekeinek életében.

Megnéztük tehát Jézus Krisztus kenetét, megnéztük azt is, hogy ez a kenet teljesen érvényes lehet ránk is. Harmadszor nézzük meg, hogyan jelenik meg rajtunk ez a kenet?
Azt mondják sokan, hogy a megtérés és a Szent Szellemmel való betöltekezés az egy. Valóban annak kell lennie, de nem törvényszerűen történik egyszerre. Ennek bizonyítéka, amikor a szellemi ajándékok nem működnek valakiben. Pál azt írja Timóteusnak: (2Tim. 1,6) "Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele
által van benned." Ha a a Szent Szellem ajándékait valaki nem engedi magában működni, akkor a szolgálati, szolgai engedelmessége Isten felé komoly hiányosságot szenved majd. Miért? Jócselekedeteket, szolgálatokat lehet végezni ugyanis lelkesedésből, nem kellenek a szellemi ajándékok ahhoz sem, hogy tanítson, buzdítson valaki, vagy hogy tanítson másokat, csak az a baj, hogy ez így nem engedelmesség a Szent Szellem felé, ha nem az Ő ajándékaként veszem el és végzem, hanem pusztán emberi lelkesedés. Ha valaki kenetet kap Istentől és abban, amire ez a kenet szól nem engedelmeskedik, Istent megszomorítja. Isten elég szigorúan veszi a kenetnek való engedelmességet. Nézzük csak vissza Saul életét és kenetét? Saul nem engedelmeskedett a kenetnek, amely alatt volt, mintegy irányítani akarta a kenetet és bemutatta az áldozatot (ezzel beleavatkozott a főpapi kenetbe), illetve nem maradéktalanul teljesítette Isten akaratát (ezzel csorbát szenvedett a királyi kenet). Isten levette róla a kenetet.
Dávidot Isten szintén
felkente. Dávid azonban királyként olyat tett, amivel visszaélt a királyi kenetével, (Betsabéra és Uriás megölésére gondolok) aminek az eredménye a gyermek halála lett.
A 3.Mózes 10:7-ben szintén találunk egy fontos utalást a kenet iránti engedelmességről: "A kijelentés sátrának a bejáratától se távozzatok el, különben meghaltok, mert az ÚR felkenő olaja van rajtatok! " Kenet alatt lenni tehát feltétlen engedelmességet jelentett és jelent ma is. Még Jézus sem volt ez alól kivétel, sőt. Engedelmes volt mindhalálig. Isten azonban tőlünk ugyanezt várja, ha a kenet alatt kívánunk élni. Ehhez az is hozzátartozik, hogy mindenben aszerint teszünk, ahogy Isten akarja. A szolgálatot tehát nem úgy végzem, ahogy én gondolom, hanem amiként Isten felkent arra. Ezt Isten teljes odaszánással várja. Ha tehát a Szent Szellem által ajándékokat akar adni, akkor azokat tartozom nem bírálni, hanem elfogadni. Ha azt mondom, hogy a Szent Szellemmel betöltekeztem, akkor a szellemi ajándékokat tartozom magamban
felgerjeszteni, hogy általuk még odaszántabban tudjak szolgálni és még többet tehessek Isten dicsőségéért. Ez nem teológiai vitatkozást vagy hangulatot, meggondolást - hanem engedelmességet igénylő dolog, aminek nagyon komoly tétje van. A kenet alatt tehát felelős vagyok azért, hogy a kenet valóban tud-e akadálytalanul működni rajtam keresztül mindenben. Furcsa, hogy sokan ennek ellenére még mindig a nyelvekenszólásról vitatkoznak, furcsa, hogy sokan azt mondják, ma már nincsenek próféták, nem ad az Úr próféciákat, nincsenek csodálatos gyógyulások, nincs apostoli szolgálat... ismétlem, ezeket a badarságokat nem megindokolni kell, hanem megtérni belőlük és alávetni magunkat a Szent Szellem ajándékainak! Ha a kenet alatt akarsz maradni, ez az egyetlen út. Az, hogy senki nem mehet az Atyához, csak Jézuson keresztül nem csak azt jelenti, hogy fizikailag részesülök a közösségből Jézussal, hanem azt is, hogy ugyanazt az utat járom. S ha Ő engedelmes volt és betöltekezett Szent Szellemmel, engedte a Szellem
ajándékait működni önmagán keresztül, tartozol te is ezt tenni. Saulnak is volt magyarázata arra, miért nem teljesen engedelmeskedett annak amit a kenet elvárt tőle, de Sámuelt ez a magyarázat nem igazán érdekelte.
A felelősség után nézzük meg, a "pozitív" oldalt is, azaz: mit jelent a kenetet megkapni, hogyan tudom konkrétan, hogy Isten a szolgáló kenet milyen oldaláról kíván használni? Egyrészt a Szellem adja ezeket az ajándékokat, ahogy Ő gondolja. (1.Kor.14.11., lásd fent) Kiérdemelni tehát vagy bármilyen csellel (Simon mágus), netán a legtisztességesebbnek látszó emberi buzgalommal vagy legodaszántabb igyekezettel sem lehet (Isai fiai). A szolgálatot, amit Isten akar rajtad keresztül végezni, rád bízza, kijelenti neked. Ez történhet az Ige szerint konkrét kézrátétellel (2.Tim.1:6, lásd fent) de történhet réma által is. Gedeonon láthatóan működött a vezetői kenet. Sem kézrátételt, sem olajjal felkenetést nem kapott rá, hanem "közölte" vele az Úr. Amikor megszólíttatott Gedeon, akkor
történt ez: "Az ÚR angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz!" (Bír.6:12.) Isten angyala ezzel gyakorlatilag mindent elmondott. Az Úr veled: nem majd egyszer lesz veled, mostantól van veled, s ha Gedeon ezt ott azonnal nem is fogta fel rhéma-ként, mégis engedelmessége követte. Jeremiás (Jer. 1:4.) konkrétan leírja az ő felkenetését, látomásban az Úr Igéje szólt hozzá, és megérintette őt ebben a látomásban Isten. Amikor Dávid felkenetéséről az emberek nem tudtak még semmit, az, hogy valamilyen értelemben Isten szerint való, különleges ember, már egészen nyilvánvaló volt. Amikor jellemezték őt, "...vele van az Úr" (1.Sám.16:18.) Tulajdonképpen Dávid legfontosabb jellemzőjévé vált túl azon, hogy király az, hogy "Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az ÚR." (1.Sám.18:14.)
De a szolgáló kenet látható és tapasztalható volt Józsefen is, "Látta az ura, hogy vele van az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az ÚR, amihez hozzáfog" (1.Móz.39.3.),
vagy Ászá királyon is (2.Krón.15:9.) Mózes után utódjának, Józsuénak az elhívása is ismert "Az ÚR ezt mondta Mózesnek: Vedd magad mellé Józsuét, Nún fiát, akiben van lélek. Tedd rá kezedet" (4.Móz.27:18.) Mózes így is tett (4.Móz.27:22.), majd Isten mindezt megerősíti személyesen Józsué számára is: "Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el" (Józs.1:5.)
Foglaljuk tehát össze: a kenet Isten ereje a fizikai világban, s Isten tetszésétől függ kinek adja és kinek nem. Jézus Krisztusban mindezt nekünk akarja adni, ahogy részei, tagjai vagyunk az Ő testének, részeltetni akar bennünket az Ő kenetéből is. Ezt Isten fontosnak tartja közölni, kijelenteni, s ennek formáját is Ő határozza meg. Amikor betelsz Szent Szellemmel már tudnod kell, Isten Jézus Krisztus kenetét ki akarja rajtad teljesíteni és használni akar téged ebben! Tökéletes engedelmességben fogadd, alávetve magadat mindenben Őneki. De ekkor még nem tudod, hogyan "
osztotta szét", hogyan "akarja", azonban akard meghallani az Ő szavát. Amikor Isten Igéje megérint, amikor rhema-ként engeded, hgoy megérintsen, attól kezdve cselekedd, amit rád bízott és az Úr veled lesz és nem távozik el tőled, s amit teszel, azon az Ő áldása lesz mivel kenet alatt történt és Ő "a felkentjének hatalmat ad"(1. Sám.2:10.) megtenni a lehetetlent az Ő akarata szerint!
(P.Szabó Barnabás)

Tags: 
Értékeld a cikket: 
No votes yet