Három okból lettem hívő

Részlet "Stewart A. Jakab budapesti elôadásai"-ból
Dr. Kiss Ferenc válogatása nyomán
Magyar Evangéliumi Szövetség kiadása, 11-13.old.

Én három okból lettem hívô:
1., Mert nem akartam bűnös életet élni. Láttam társaimnál, hogy elôször elveszítették a fejüket, azután a szívüket és végül a lelküket.
Glasgowban ismertem egy fiatal sportembert. Még csak 22 éves volt és már tizenötször ült börtönben, fôleg részegség, de más bűnök miatt is. Hívô édesanyja kérte, hogy írjon alá egy mértékletességi fogadalmat, de a fiú elutasította azzal, hogy már a börtönben is megpróbálta ezt és minden hiába. -Anyám, el fogok kárhozni!- kiáltotta. -Édesanyja kétségbeesésében egy éles késsel felvágta az ereit és a vérbemártott tollat adta a fia kezébe, hogy ezzel írja alá a fogadalmat s ez a vér majd emlékeztetni fogja ôt annak a betartására. A fiú megtette, de ez is hiábavaló volt, mert másnap ismét részeg volt. Egy idô múlva Isten kegyelme
folytán megtért és akkor ez volt a legnagyobb bizonyságtétele, hogy amit édesanyja vére nem tudott elérni, azt Jézus drága vére megtette. Igen, mert a bűn eltörlésére, a bűntôl való megszabadulásra csak a Jézus drága vére szükséges. És hála legyen Istennek e drága vér erejéért. Barátom, ha Krisztushoz jössz, Ő téged is szabaddá tesz még ma!
2., Másodszor azért lettem hívô, mert nem akartam elégedetlen életet élni.Krisztus teljesen elég nekem és Ő kielégít engem.
Néhány évvel ezelôtt nagy tömegek elött hirdettem az Evangéliumot és szükségem lett volna valamire, de alig volt néhány fillérem. Ekkor az ördög egy ujságot adott a kezembe. Egy futllista barátom fényképét láttam meg benne, aki sok ezer fontot kap játékáért. S ekkor az ördög a fülembe súgta: látod, mert Krisztust követed, csak filléreid vannak, ha engem szolgálnál, bôven volna pénzed. Másnap meghívást kaptam egy összejövetelre, melyen Anglia legnagyobb futballistái találkoztak. Ott az a vélemény alakult ki, hogy én vagyok a legjobb játékos és
arra kértek, folytassam a pályámat. Én azonban visszautasítottam azzal, hogy most sokkal nagyobb dologgal, az Evangélium hirdetésével vagyok elfoglalva és bolond lennék, ha a lelkek megnyerését Krisztus számára abbahagynám és visszamennék oda, ahonnan Isten kegyelme kihozott.
3., Harmadszor azért vagyok hívô, mert ez a legférfiasabb dolog a világon.
Egy nagy igehírdetô egyszer 2000 ember elôtt a következô történetet mondotta el. Egy nagyon szegény földműves házaspárnak egyetlen fia volt. Az apa különösen nagyon szerette fiát, s az volt a vágya, hogy gyermeke egyetemi pályát végezzen. Éjjel-nappal dolgozott azért, hogy fiának a szükséges pénzösszegeket idôrôl-idôre elküldhesse. Egy napon azt mondotta feleségének, hogy ô úgy érzi, nem sokáig él már, ezért nagyon szeretné fiát a városban meglátogatni; és még keményebben dolgozott, hogy mielôbb útra kelhessen. Végre elérkezett az a nap, befogott kicsi kocsijába és elindult a nagy egyetemi város felé. Utközben még énekelgetett is a várt boldog
viszontlátás feletti örömében. Hisz fia nem tudott semmit érkezésérôl s milyen meglepetés lesz ez számára - gondolta az apa. Már közeledett a városhoz, lovait gyorsabb futásra buzdította s nemsokára el is érte azt az utat, mely a hegyrôl lefelé egyenesen a városba vezetett. De íme, néhány diák jön szembe vele az úton, s egyikben fiát véli felismerni. Nézi ... nézi ôket ... igen, ô az ... ! Már egészen közel vannak, gyorsan leugrik kocsijáról ...még néhány lépés ... s az apa örömkiáltással öleli át fiát: Fiam, édes fiam ...! A fiú egy pillanatra meglepôdik, aztán durván eltaszítja magától az öreget: kicsoda Ön és mit akar? Társai is kérdezik, ki ez az öreg ember? S az öreg felkiált: én vagyok az édes apád, fiam, hát nem ismersz? De a fiú tagadólag rázza fejét: nem, ez nem az apám, ez vagy bolond, vagy részeg! Az apa azonnal megérezte, hogy tanult fia szégyelli egyszerű, öreg édesapját. Hangtalanul visszafordult, s otthon a szíve megszakadt fájdalmában. Az összejövetel után egy boxbajnok sírva kérdezte a
prédikátort, vajon megbocsát-e neki Isten, mert ô sokkal gonoszabb, mint az a fiú, mivel ô a legnagyobb szeretetet, a Jézus Krisztust utasította vissza eddig, szégyelvén Őt megvallani az emberek elôtt.
Kedves férfi barátaim! Senki se nevezze magát igazi férfinak, aki ezt a bizonyságot hallva, Krisztust továbbra is elutasítja. Ha igazi férfi vagy, fogadd el ma a drága Úr Jézust, mint Üdvözítôdet! Egy igazi férfi nem szégyelli Krisztust Urának vallani! Bizonyára hallottak Lincoln Ábrahámról, az Egyesült Államok legelsô elnökérôl. Őt nem szégyelli Amerika, mint nagy fiát emlegeti, ô pedig nem szégyellte Krisztust Üdvözítôjének vallani. Férfiak! A Krisztusért kérlek, jöjjetek Őhozzá; Ő azért halt meg a Golgothán, hogy megmentsen titeket! A Szent Lélek ereje legyen ebben segítségére mindenkinek! Ámen.

Értékeld a cikket: 
No votes yet