Isten által halálra sujtott emberek

(Stewart A. Jakab hitmélyítô elôadásai)

3.Móz. 10:1-6.
1.Krón. 13:1-10.
Ap.Csel. 5:1-11.

Most néhány percig nagyon komoly tárgyról óhajtok szólni. Imádkozom, hogy Isten járja át az én szívemet. És Isten kutatva járja át mindannyiunk szívét.
Megfigyelhettük a három felolvasott különbözô Igében, hogy azok mindegyike, akiket Isten halálra sujtott, hívô ember volt. Nem hitetlenek, hanem hívôk voltak. Ha utánanézünk, úgy találjuk majd az Igében, hogy a hitetlenek ezeknél sokkal nagyobb bűnöket követtek el, de Isten nem sujtotta ôket halálra. Azok a bűnök pedig amelyeket e hívô emberek követtek el, igen csekélyeknek, majdnem semminek látszanak.
A két pap csupán idegen tüzet vitt az Úr elé. Uzza éppen csak megérintette az Isten ládáját, hogy azt a leeséstôl megóvja. És a férj és feleség csak egy hazugságot mondtak. És mégis Isten ôket halálra sujtotta.
Senki vétket vétekre úgy nem halmozhat, mint a visszaesett
lélek, aki távol van Istentôl. Amikor egy hívô lélek elveszti a kapcsolatot Istennel, akkor olyan bűnöket követhet el, amelyeket egy hitetlen, meg nem tért ember sohanem követne el. Olvassuk csak az Irást és úgy találjuk majd, hogy a hitetlenek, akik ennél sokkal nagyobb bűnöket követtek el, nem sujtattak halálra. Simon, akirôl a Cselekedetek könyvének 8. fejezetében olvasunk, nagyobb bűnöket követett el, mint
Anániás és Safira, de ôt Isten nem sujtotta halálra. Miért? Az oka ez: Amit Isten megtűr a meg nem tértek között, azt nem tűri el a megtért népe között. Az Isten gyülekezetében szentség legyen! Álljon el a hamisságtól minden, aki a Krisztus nevét vallja! Szentek legyetek, mert én szent vagyok!

Isten gyermekének lenni igen komoly, ünnepélyes felelôsség. Ne gondold azt, hogy mivel már nem vagy a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt állsz, teheted azt, amit akarsz. Nem teheted! 1.Péter 4:17-ben olvassuk, hogy az ítélet elôször az Isten házanépén kezdôdik. Isten elôször az ô népét kell megítélje.
Hogyan ítélkezhetsz te a szomszédod családja felett, mikor a tulajdon családodban annyi bűn van? Hogyha üvegházban élnél, nem dobhatnál követ a szomszédodra.

Isten elôször az ô házanépén kezdi az ítéletet. Nádáb és Abihu elôször szolgálatukban az istentisztelet körül munkálkodtak. Csak nemrégen szentelték fel ôket a magasságos Isten szolgáiul. És amikor Uzzát halálos sujtás érte, éppen a Dávid királysága uralmának kezdetén volt. Amikor Anániást és Safirát érte a halálos sujtás, az Isten egyháza még csak akkor kezdett növekedni.

Az elsô el nem fogadható imádás volt, olyan imádás, amely csak az emberi lélekbôl fakadt.
A második elfogadhatatlan szolgálat volt - csak az emberi lélekbôl fakadó szolgálat.
A harmadik pedig elfogadhatatlan odaadás volt, mert az emberi lélekbôl fakadt ez az odaadás.
Három lélek uralkodhat Isten minden gyermekében. És ez a három lélek szólalt meg Péter ajkain keresztül is. Az emberi lélek, a sátáni lélek és a Szentlélek. Milyen lélek szólal meg belôled? Kedves
testvérem, ma este melyik lélek úr feletted? Az emberi lélek, vagy a sátáni lélek, vagy pedig a Szentlélek? Péter mindig a nyelvével tévedett! Emlékezzünk rá, mikor az Úr Jézus azt mondta: "Péter, megtagadsz engem háromszor." És Péter magabízóan felelt: "Én sohase tagadlak meg Téged." Az emberi lélek szólalt meg ekkor Péterben. Egyszer meg így dorgálta meg az Úr Jézus Pétert: "Távozz tôlem Sátán!" Sátáni lélek szólalt meg Péterben.
És egyszer egy más alkalommal csodálatos vallomást tesz Péter: "Te vagy a Krisztus, az élô Istennek Fia!" Mit mondott erre az Úr Jézus? "Simon, Jóna fia, test és vér nem jelentették ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám!" Itt Péter a Szentlélek által szólt. Meg tudjuk-e ismerni, mikor szólal meg a Szentlélek, az emberi lélek és a sátáni lélek bennünk?
Nádab és Abihué el nem fogadható imádás volt. Imádás, mely emberi lélekbôl fakadt. Ez a két fiatalember kevéssel azelött kezdte Isten szolgálatát. Ott volt a kezükben az arany füstölô, melyben az Istennek szentelt
füstölôszer volt, azonban nagy bűnt követtek el, idegen tűzzel járultak Isten elé. Vajon honnan vették a tüzet, hogy a mennyei tömjént meggyújtsák azzal? Bizonyos, hogy nem Istentôl nyerték, idegen tűzzel áldoztak az égnek és az Istennek tüze, melyet ôk megvetettek, mellôztek, sujtotta halálra ôket. Áron fôpap, az édesatyjuk mélyen hallgatva állt hullájuk mellett. Senkinek nem volt szabad megsiratni, meggyászolni ôket, mert idegen tűzzel áldoztak, Isten pedig Szent Isten. Szeretett testvérem, ôrizkedj attól, hogy idegen tűzzel áldozz Istennek. Isten egyházának ma leginkább tűzre, tűzre van szüksége! Oh, ez a rettenetes hidegség! Tűzre van szükségünk! De az csak a Szentlélek tüze lehet!
Ovakodjunk idegen tűzzel áldozni.
Uzza szolgálata elfogadhatatlan szolgálat volt, az emberi lélekbôl, nem a Szentlélek indíttatásából fakadt. Mi volt a hiba? Dávid helyesen gondolkozott, azt akarta, hogy az Isten szövetségládája visszajusson az Ö népéhez. Azonban Dávid a helyes dolgot helytelen módon végezte el, emberi
lelke szerint, nem a Szentlélek szerint. Isten Igéje azt mondja, hogy senkinek sem szabad érintenie a ládát, csak a lévitáknak és csak ôk hordozhatják, Dávid pedig úgy vitette, mint a filiszteusok. Öszinte volt a szolgálat, de helytelenül hajtotta végre. Az Isten dolgát nem a magunk módján, hanem az Isten módja szerint kell végeznünk. Az egyetlen szolgálat, amelyet Isten elfogad, a Szentlélek által keletkezett indíttatásból, a Szentlélek erejében végzett szolgálat. Dávid hallelujázott, az egész nép pedig dicsôítette Istent, de az Isten szövetségládáját miért a filiszteusok módján, miért a világ módján vitték? Miért nem voltak engedelmesek az Isten Igéjével szemben? Nagyon szomorú dolog még ma is, hogy sokan az Isten munkáját világias, filiszteus módon akarják végezni. Hogyha Isten munkái számára pénzt akarnak gyüjteni, filiszteus módszereket alkalmaznak a pénz megszerzésére. Szeretteim, minekünk az Isten munkáját az Isten módján kell végezni.Az Isten munkája: imádság, imádság, imádság! Az Isten szolgálatát
a Szentlélek erejében kell végezni. Menjünk vissza pünkösdhöz, vissza az imádsághoz, ahol mindnyájan Szentlélekkel telünk meg és akkor az Isten szolgálatát nem emberi mód szerint, de Isten Lelke szerint végezzük.
Anániás és Safira odaadása elfogadhatatlan odaadás volt. Az ember lelkébôl, nem az Isten Lelkébôl fakadt. Eljött az ébredés, eljött pünkösd napja, a Szentlélek munkálkodott, ezrek tértek meg és az Isten népe élete forradalmát élte át. Megszabadultak önzésüktôl és vágytak arra, hogy az evangéliumot szerteszéjjel vigyék. Eladták minden vagyonukat és letették annak árát az apostolok lábai elé. Istent hatalmasan dicsôítette az ô népe. Egy napon azután Safira azt mondotta férjének: "Mi valahogyan elmaradtunk, eddig még nem adtunk pénzt az Isten munkájára. Nézd csak ezt az embert meg a feleségét, ôk is igen megáldattak, mindenüket odaadták, megteltek Szentlélekkel. Nem szabad elmaradnunk nekünk sem." Megszólal erre Anániás: "Hát mit tegyünk?" (Az asszonyok mindig nagyon okosak dolgoknak a kiagyalásában.
) Safira azonnal így felelt: "Már tudom. Eladjuk a birtokunkat, az árának felét odaadjuk Istennek, Péternek meg majd azt mondjuk: Ime, itt van minden, amit kaptunk,mindenünket odaadjuk."
Péter telve volt Szentlélekkel, azért tudta, hogy bár hívôk, mégis hazudnak. Rájuk is csapott: Hazudtok! Megcsaltátok a Szentlelket, a Sátán elfoglalta a ti szíveteket. És halálra sujtottan összerogytak. megcsalták a Szentlelket. Ez volt az elfogadhatatlan odaadás. Olyan odaadás, amely az emberi lélekbôl, nem a Szentlélekbôl fakadt. A legnagyobb hazugságokat az Isten népe között mondják. A leghazugabb emberek énekelnek a leghangosabban a templomban és nagy hangon beszélnek arról, hogy ha ezer életük volna, mind az ezret Istennek adnák. Oh, képmutatók, azt az egy életet nem adják oda, amely az övék, de arról beszélnek és arról énekelnek, hogy a másik 999 életüket, amely nem is az övék, odaadnák. Ne legyünk képmutatók, legyünk ôszinték teljesen, és ismerjük fel, hogy mi a Krisztus testének tagjai vagyunk. Mi az Isten
egyházának tagjai vagyunk. Nagyon komoly, ünnepélyes dolog Isten gyermekének lenni. És legyen az odaadásunk ôszinte, igaz, ne hazudjunk! A Szentlélek nem engedi meg, hogy hazudjunk. Ismerek egy nagyon kedves és istenfélô nôt. Én voltam az eszköz a leányának megtérésében. Ez a nôtestvérünk minden reggel kb. 2 órát töltött imában. Az arcán mindig ott ragyogott egy mennyei mosolyvonás. Oh, milyen kitartóan tudott imádkozni! Üzlete növekedett, fejlôdött, s egy napon azt mondta nekem: Jakab, én elvesztem az én Istenem erejét. Megnagyobbítjuk az üzletünket és én tudom, hogy ez nem Isten akarata. Annyira el vagyok foglalva, hogy nincs idôm imádkozni. Egyike volt ez az asszony az én lelki édesanyáimnak. És én azt mondtam neki: "Anyám, hogyha nem bánod meg ezt, ha nem változtatsz ezen és meg nem térsz ebbôl, valami történik majd a te életedben." A férje mindig több és több pénz után vágyódott. Volt elég pénzük, de azt mondotta: Még több pénzre van szükségünk, ne törôdj az Igével, pénzt, pénzt! Az üzlet fejlôdött,
csak úgy folyt a pénz hozzájuk. De Isten drága gyermekének nem volt többé ideje imádkozni, elvesztette a mennyei mosolyt, elvesztette a Szentlélek erejét, a szíve meghidegült. Egyszer egy levelet kaptam a leányától: "Jakab, imádkozz, kérlek, anyám igen beteg." Egy éven át ágyhoz kötött beteg volt és Isten elszólította ôt a mennybe. És mielôtt meghalt volna, azt mondotta: "Mondjátok meg Jakabnak, igaza volt."
Idô elött szólította el Isten, így büntette meg testi gondolkozását.
Ezen a héten imádságra gyűltünk össze, hogy szívünkbe elkészüljünk Isten áldásaira a jövô hétre. De gondolj arra: az ítéletnek elôször Isten házanépén kell bekövetkezni. Sohase kérjed Istent, hogy alázzon meg téged. Péter azt mondja: "alázzátok meg magatokat." Én nem kívánom, hogy Isten alázzon meg engem, én magam akarom megalázni magam. Vizsgáljuk meg nincs-e bűn az életünkben? Gondoskodjunk arról, hogy semmi a Szentlelket munkálkodásában meg ne akadályozza. Hogyha mi életünk bűneit meg nem ítéljük, Isten ítél meg minket. Oh, én
úgy vágyakozom azután, hogy Isten használjon fel engem! Te is vágyódol arra, hogy Isten használjon téged? Isten nem nagy csatornákat keres, de tiszta csatornákat. Nem törôdik azzal, ki vagy rang és méltóság szerint. Ha tiszta vagy, Isten felhasználhat téged és fel is használ majd. Megtelsz a Szentlélekkel, akárhová mégy, áldás leszel. Isten áldjon meg mindenkit és használjon fel minket hatalmasan és akkor hatalmas ébredés jön az Isten népe között. Budapest, ez a romlott, de szép város akkor majd megmozdul az Isten Szentlelke által.

Nagy Aladárné gyorsírói jegyzetei után.
fk.:Dr. vitéz Csia Sándor
18038 Bethánia-nyomda, Budapest

Értékeld a cikket: 
No votes yet